Вашата кошница е празна!

FB Igri

FB ИГРИ: ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

1.     ОРГАНИЗАТОР

1.1.Игрите, които се провеждат на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на Dreshnik.com- https://www.facebook.com/Dreshnik.com.drehi.obuvki.online/ се организират от Глобъл Сток ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, Западна промишлена зона, ул. Св. Димитър Басарбовски 13 , наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2.Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на Таймлайн игрите. Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките на стената си във Фейсбук страницата на Dreshnik.com- https://www.facebook.com/Dreshnik.com.drehi.obuvki.online/Участниците в игрите следва сами да проверяват за промени в Общите условия, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.

 

2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Игрите се организират на български език и се провеждат на българската фен страницата на Dreshnik.com- https://www.facebook.com/Dreshnik.com.drehi.obuvki.online/.

Игрите ще са с продължителност, която ще бъде индивидуално определяна за всяка игра.

 

3.      ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИГРИТЕ

3.1.Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук страницата на Dreshnik.com по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.

3.2.Фейсбук, като компания, е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на Dreshnik.com.

3.3.Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.

 

4.      ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1.Право на участие в игрите на таймлайн на Фейсбук страницата на Dreshnik.com има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години.

4.2.Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите.

 

5.      УЧАСТИЕ НА ПРОДУКТИ

За участие в таймлайн игрите на Фейсбук страницата на Dreshnik.com не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.

 

6.      МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРИТЕ

6.1.За участие в таймлайн игрите, участникът е необходимо да има активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.

6.2.На Фейсбук страницата на Dreshnik.com периодично се публикуват постове, които съдържат въпрос, загадка или покана за коментиране в конкретен период. За да участва, потребителят трябва да коментира или хареса съдържание на страницата на Dreshnik.com, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.

6.3.Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към фен страницата на Dreshnik.com, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на фен страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством фен страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на която и да е трета страна или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.

6.4. Организаторът си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително,нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.

6.5.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е в коментар отговор и е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.

6.6.Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по индиидуалната игра.

6.7.Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.

7.  ПРОЦЕДУРА ПО ИЗВЕСТЯВАНЕ

7.1.ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява спечелилите участници най-късно в 1 (едно-) дневен срок от края на играта, в отделна публикация на таймлайн на Фейсбук страницата с покана да изпратят лично съобщение, за да се осъществи контакт и организира изпращането и получаването на наградите.

7.2.Спечелилият участник се задължава да изпрати лично съобщение в срок от 7(седем) дни след публикуване на печелившите.

7.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ не събира от участниците или от победителя/победителите лични данни от какъвто и да е било характер.

7.4.Участник, който не е изпратил лично съобщение в посочения срок в т. 7.2. губи правото си да получи наградата.

 

8.      НАГРАДИ

8.1.Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА, като се определят индивидуално за всяка игра и се обявяват в деня на играта в текста към публикацията или при обявяване на печелившия на таймлайн на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/Dreshnik.com.drehi.obuvki.online/

8.2.Наградите се теглят на лотариен принцип, измежду всички участници, изпълнили условията за участие и изискванията на конкретната игра, освен ако в текста към публикацията не е посочено друго.

8.3.Спечелилите награди се обявяват в публикация на таймлайн на Фейсбук страницата на Dreshnik.com и се известяват от ОРГАНИЗАТОРА при условията на т. 7.1.

8.4.Не се допуска размяна на наградата с паричната й равностойност и/или с друга облага.

8.5.Наградите се доставят чрез куриер в рамките на 1 работен ден.

 

9.     ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ

Организаторът има право по своя преценка да прекрати Игрите по всяко време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на Общите правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на игрите се обявява по реда на раздел 1 по – горе. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация за участието им в Игрите. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати ползи, в резултат от такова прекратяване на Игрите.

 

10. ПРАВНИ СПОРОВЕ

10.1. Всеки евентуален правен спор между ОРГАНИЗАТОРА и участниците ще бъде решаван извън съдебно. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и няма да бъде въвличан в спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, или с евентуални разходи, направени самоинициативно от участниците във връзка или по време на игрите.

10.2. В случай, че споровете между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в игрите е невъзможно да се решат по взаимно съгласие, ще се отнесат към компетентния съд.

 

11.  ДРУГИ

11.1. Всеки участник, с включването си в игрите, провеждани на таймлайн страницата на Dreshnik.com, се счита за уведомен и запознат с настоящите Общи правила и приема имената му да бъдат включени в публикация на Фейсбук страницата на Dreshnik.com с цел обявяване на печелившите в игрите.

11.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за ситуации, в които съществува невъзможност за някои граждани да участват в таймлайн игрите, когато тази невъзможност е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА. Тези обстоятелства могат да бъдат:грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснение на спечелилия за подаване на данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/или на софтуера и/или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете, както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните данни на участниците. Обстоятелства могат да се дължат на правни промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на таймлайн игрите, доставяне на награди, тяхната стойност и функционалност. Такива са различни решения на институциите, състояние на война, природни бедствия или други.

 

Етикети: Dreshnik.com, Igri, FB Igri
Back to Top

 +359 883 283040

  +359 82 522 331